Základní informace o agentuře CzechTourism

DomůZákladní informace o agentuře CzechTourism
Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem.

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci s MMR ČR tyto hlavní úkoly:

Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu

 • Podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu, spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, profesními organizacemi, školami, výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi, peněžními ústavy a další činnosti související se zajištěním koordinačních úkolů.

Destinační marketing

 • Zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu,
 • vytváření příznivého image turistické destinace "Česká republika" a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu,
 • stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci Česká republika,
 • podpora tvorby produktů cestovního ruchu se šetrným přístupem k životnímu prostředí,
 • vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných jazykových verzích, spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění,
 • zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v České republice, 
 • všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu
 • a další činnosti související se zajištěním úkolů destinačního marketingu.

Mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTourism

 • Zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii, a další činnosti související se zajištěním cílů mediální prezentace.

Informační podpora cestovního ruchu

 • Informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České republice, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou především marketingové a regionální informace,
 • spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému,
 • a další činnosti související se zajištěním cílů informační podpory.

Výzkumné a vzdělávací činnosti

 • Příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního ruchu a služeb za účelem zajištění a udržení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu,
 • působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Českou republiku,
 • a další činnosti související se zajištěním výzkumných a vzdělávacích úkolů.

Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury

 • Činnosti související se zajištěním úkolů ekonomické a administrativní podpory

Základní kontaktní údaje


Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Vinohradská 46, 120 41 Praha 2

tel.: +420 221 580 111
fax: +420 224 247 516

IČO: 49277600
DIČ: CZ49277600
ID datové schránky: yr9mzxx

Bankovní spojení: 87637011/0710, Česká národní banka

Více kontaktů naleznete zde.
Organizační struktura
Jaké tvoříme kampaně
CzechTourism v rámci svého B2B a reklamního oddělení navrhuje a zpracovává podobu 360° marketingových kampaní pro domácí i příjezdový cestovní ruch v plné šíři (návrh – realizace obsahu – nákup mediálního prostoru – vyhodnocení kampaně). Agentura využívá široké škály marketingových nástrojů klasického charakteru (online kampaně, tisk, TV, rozhlas, kinoreklama, OOH, PR - press/fam tripy) i nových médií (influencer tripy).

CzechTourism také spolupracuje v rámci svého portfolia marketingových nástrojů s významnými mezinárodními i regionálními kulturními, sportovními a společenskými akcemi, které mají významný mediální a marketingový potenciál pro prezentaci České republiky jako destinace cestovního ruchu.
 
Prohlédněte si náš marketingový plán
Agentura je součástí Národního marketingového týmu a Komise pro jednotnou komunikaci ČR v zahraničí, kde společnými silami nastavuje jednou tvář státu a komunikaci směrem k obyvatelům ČR i zahraničí.

Zároveň agentura pravidelně vystupuje jako hlavní marketingový a mediální koordinátor vládních a meziresortních projektů, jakými byly např. 700. výročí narození Karla IV. (2016), Připomínky a oslavy významných výročí ČR - 100 let Československa (2018), 30 let svobody a demokracie (2019) a další.