Právní předpisy

DomůPrávní předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup agentury CzechTourism při poskytování informací (podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.)
Předpisy upravující postup při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů

Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000).